Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Πνευμονολογικού Τμήματος είναι πολυδιάστατη και συνεχής και στηρίζεται στους άρτια καταρτισμένους ιατρούς του τμήματος μέσω συμμετοχής σε ερευνητικά πρωτόκολλα, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διδακτορικές διατριβές και σε συνεργασίες με άλλα τμήματα και κλινικές του Πανεπιστημίου Πατρών και αντίστοιχων τμημάτων στο εξωτερικό. Επίσης, υπάρχει συνεχής και ενεργός συμμετοχή των ιατρών σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ελληνικά και διεθνή συνέδρια με παρουσιάσεις, ομιλίες και συμμετοχή ως προεδρείο.